INSTRUKTOŘI


Instruktor: Ashihara-Karate
Tatiana Bultaeva, 1 Dan.
tel: +420 737 529 432,
 tatiana@sk-katana.cz

 

 

 


 

Instruktor:Ashihara-Karate 
Antonín Neduchal
, 1 Kyu.
tel.: +420 731 100 777,
e-mail: tonda@sk-katana.cz

 

 

 


Instruktor:
Shinkyokushin Karate, 1.Dan,
Ashihara Karate, 1.Dan,
Alex Bultajev
tel.: +420 775 592 435, 
e-mail: alex@sk-katana.cz

 

 


Sensei Arsen Bultaev,
Branch Chief NIKO,
Ashihara-Karate, 3.Dan
Shinkyokushin Karate, 1.Dan
tel. +420 732 352 892,
sensei@sk-katana.cz 

 

 

 


 

 

ZPĚT
× WhatsApp Chat